Personalizuj tematy

Pokazuj lub ukrywaj interesujące Cię tematy na stronie głównej

Strefa wiedzy

Strefa produktowa

Edukacja pacjenta

Konferencje

Wideo

Kalendarz


Wybierz serwis


Rozwiń tagi

NEWSLETTER

Brilique Logo

E. Navarese i wsp. Metaanaliza sieciowa porównująca skuteczność i bezpieczeństwo inhibitorów P2Y12 w OZW. Circulation 2020

Szanowni Państwo,

BRILIQUE® potwierdził najwyższą skuteczność
w zapobieganiu zgonom SN i zgonom
z dowolnej przyczyny u pacjentów z OZW
wśród inhibitorów P2Y12

wg Metaanalizy (NMA) prof. E. Navarese i wsp. z 2020 r.
porównującej skuteczność oraz bezpieczeństwo inhibitorów P2Y12 w
OZW; 12 randomizowanych badań z uczestnictwem 52 816 pacjentów1

Konstrukcja analizy wg metody PICOS1

P
POPULATION
Pacjenci z OZW
I
INTERVENTION
Inhibitory P2Y12
C
COMPARISON
Prasugrel vs Klopidogrel, Tikagrelor vs Klopidogrel, Prasugrel vs Tikagrelor
O
OUTCOMES
Zgon SN, zgon z dowolnej przyczyny, zawał serca, udar mózgu,
zdefiniowana lub prawdopodobna zakrzepica w stencie, poważne krwawienia
S
STUDY DESIGN
Sieciowe metaanalizy oraz dane z bezpośrednio porównawczych badań

Wśród 52 816 pacjentów z OZW: 63,7% stanowili mężczyźni, 29,9% ze STEMI, 54,8% z NSTEMI, 27,2% miało cukrzycę. NMA potwierdza ustalenia z kluczowych badań, iż tikagrelor zmniejsza śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny i śmiertelność z powodów SN2.


wykres śmiertelności

wykres śmiertelności

P-score służy do oceny hierarchii porównawczej pomiędzy rodzajami leczenia, przy czym waha się on w zakresie od 0 do 1.
Im większy, tym większe prawdopodobieństwo, że leczenie jest wysoce skuteczne lub bezpieczne.

Na podstawie tych wyników stosowanie tikagreloru jest uznane za najlepszą strategię zapobiegania zgonom z dowolnej przyczyny (P-score, 0,97) oraz zgonom SN (P-score, 0,94)1.

Bezpośrednie analizy porównawcze oceniające poważne krwawienia wg TIMI zawierały się w 5 spośród 12 badań. W porównaniu z klopidogrelem prasugrel wykazywał znaczący wzrost poważnych krwawień (HR, 1.29; 95% CI, 1.05-1.59), podczas gdy tikagrelor tego nie wykazywał (HR, 0.95; 95% CI, 0.47-1.94)1.

NMA autorstwa E. Navarese i wsp. pokazuje, iż wyniki badania ISAR-REACT 5 odstają od poprzednich dowodów pokazujących skuteczność tikagreloru i prasugrelu1,3. Niespójność wyników ISAR-REACT 5 jest prawdopodobnie związana ze znaczącymi ograniczeniami tego badania 3.

Porównując zakres stosowaniu tikagreloru i prasugrelu:

 • Brilique 90 mg jest wskazany dla znacznie szerszego grona pacjentów z OZW niż prasugrel, w tym pacjentów:
  - leczonych zachowawczo,
  - z udarem niedokrwiennym w wywiadzie,
  - bez konieczności dostosowania dawki u pacjentów z wagą <60 kg lub w wieku ≥75 r.ż.4,5 , co znajduje
  odzwierciedlenie w zaleceniach klasy I zarówno w wytycznych ESC, jak i ACC/AHA6,7
 • Brilique 60 mg kontynuuje:
  - zmniejszenie wystąpienia zdarzeń SN,
  - zmniejszenie ryzyka zgonów z dowolnej przyczyny,
  - zmniejszenie ryzyka zgonów SN u pacjentów poddanych leczeniu do 2 lat od wystąpienia zawału serca wg
  populacji z badania PEGASUS EU LABEL8

CARD/20/06/21_npr

1. Na podstawie Navarese et al. Comparative Efficacy and Safety of Oral P2Y12 Inhibitors in Acute Coronary Syndrome: Network Meta-Analysis of 52,816 Patients From 12 Randomized Trials. Circulation 2020.

2. Navarese EP et al. Comparative efficacy and safety of oral P2Y12 inhibitors in acute coronary syndrome: Network meta-analysis of 52,816 patients from 12 randomized trials. Supplemental material; Circulation 2020.

3. Schüpke S, Neumann FJ, Menichelli M et al, for the ISAR-REACT 5 Investigators. Ticagrelor or prasugrel in patients with acute coronary syndromes. N Eng J Med. 2019; 381: 1524-1534.

4. ChPL Brilique 90 mg, wrzesień 2019.

5. Efient 5 mg, 10 mg; http://www.ema.europa. eu/docs/pl_PL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000984/ WC500021971.pdf, wskazania dla generycznych produktów zawierających prasugrel identyczne jak dla produktu oryginalnego na dzień 21.01.2020.

6. Valgimigli M, Bueno H, Byrne RA et al. 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J. 2018; 39: 213-260.

7. Levine GN, Bates ER, Bittl JA et al. 2016 ACC/AHA guideline focused update on duration of dual antiplatelet therapy in patients with coronary artery disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2016; 68: 1082-1115.

8. Dellborg M, Bonaca MP, Storey RF et al. Efficacy and safety with ticagrelor in patients with prior myocardial infarction in the approved European label: insights from PEGASUS-TIMI 54. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2019; 5: 200-206.

Logo NWK Light
Wprowadzony PWZ jest nieprawidłowy
Nie zaznaczono wymaganej zgody

Niniejszy serwis skierowany jest do lekarzy. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.