Personalizuj tematy

Pokazuj lub ukrywaj interesujące Cię tematy na stronie głównej

Strefa wiedzy

Strefa produktowa

Edukacja pacjenta

Konferencje

Wideo

Kalendarz


Wybierz serwis


Rozwiń tagi

Ratuje życie

Forxiga® to jedyny inhibitor
SGLT2 z udowodnioną redukcją
ryzyka śmiertelności

z przyczyny sercowo-naczyniowej oraz
dowolnej przyczyny u pacjentów z HFrEF.

Forxiga® to inhibitor SGLT2 zatwierdzony w leczeniu
objawowej, przewlekłej niewydolności serca niezależnie
od LVEF (frakcji wyrzutowej lewej komory)1–2

1. Jhund P. i wsp. Nat Med 2022; 28: 1956–1964.
2. Butler J, et al. Eur Heart J.2202; 43 (5):416–424
3. Charakterystyka produktu leczniczego FORXIGA® 10 mg z dnia 3.02.2023 r.
4. Jardiance 10 mg, tabletki powlekane. Charakterystyka produktu leczniczego z dnia 24.07.2023 r.
5. Invokana 100 mg, 300 mg, tabletki powlekane. Charakterystyka produktu leczniczego z dnia 30.05.2023 r.

Niewydolność serca

Niewydolność serca jest obecnie jedną z największych
niezaspokojonych potrzeb medycznych w Polsce1

0.0mln
Rejestrowana w Polsce
chorobowość
niewydolności serca (2018)
0%
Prawdopodobieństwo
wystąpienia niewydolności
serca w ciągu 7 lat
od zawału serca (2012)
0tys.
Śmiertelność
w grupie pacjentów
z niewydolnością serca (rocznie)
~ 0
Szacunkowa liczba zgonów
w grupie pacjentów z niewydolnością
serca w czasie 10 min2

Ryzyko związane z niewydolnością
serca nigdy nie ustępuje

Nawet podczas stosowania aktualnego
standardu leczenia niewydolności serca u

9 na 10 pacjentów

utrzymują się objawy1

5 na 10 pacjentów

umrze w ciągu 5 lat
od postawienia rozpoznania2

Na podstawie prospektywnego badania obserwacyjnego z USA
z udziałem 3494 pacjentów ambulatoryjnych z przewlekłą HFrEF w
rejestrze CHAMP‑HF.1

Średnie
przeżycie

Po 1-ej
hospitalizacji NS:
2,6
roku
Po 2-ej
hospitalizacji NS:
1,8
roku
Po 3-ej
hospitalizacji NS:
1,5
roku
Po 4-ej
hospitalizacji NS:
1,3
roku
Zgon3

Badanie DAPA HF

Wybierz wynik badań:

Jedyny inhibitor SGLT2, który redukuje
ryzyko śmiertelności z przyczyn sercowo-
naczyniowych oraz z dowolnej przyczyny *1,2
Forxiga® redukuje ryzyko hospitalizacji
z powodu niewydolności serca1,2
FORXIGA - korzyści płynące w zakresie
redukcji ryzyka zgonów s-n lub
pogorszenia NS u pacjentów z HFrEF1,2
Forxiga redukuje ryzyko wystąienia pierwszorzędowego punktu końcowego już po 28 dniach stosowania1,2

Jedyny inhibitor SGLT2, który redukuje ryzyko śmiertelności
z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz z dowolnej przyczyny*1,2

Zgon z przyczyn S‑N
Zgon z dowolnej przyczyny
20151050 0 3 6 9 12 15 18 21 24 Liczba miesięcy od randomizacji. HR 0,82 (95% CI: 0,69, 0,98)Nominalne P = 0,029 Skumulowana częstość występowania (%) Placeboz SoC Forxigaz SoC RRR 18%

Przełomowe badanie DAPA‑HF1,2

1. badanie oceniające
punkty końcowe HF
podczas leczenia SGLT2-i

U pacjentów z
cukrzycą typu 2 i bez

Pierwszorzędowy złożony
punkt końcowy: zgon z
przyczyn S‑N / nasilenie HF*

Pacjenci z eGFR ≥30 ml/min/1,73 m2

4744
pacjentów z HFrEF
(klasa II–IV wg NYHA)
1:1
Podwójnie
ślepa próba
FORXIGA 10 mg z SoC
Placebo z SoC
Wizyta 1
Dzień −14
(włączenie
do badania)
Wizyta 2
Dzień 0
(randomizacja)
Wizyta 3
Dzień 14
Wizyta 4
Dzień 60
Wizyta 5
Dzień 120
Wizyta 6 itd.
Co 120 dni
Docelowa liczba zdarzeń stanowiących pierwszorzędowy punkt końcowy: 844 Mediana czasu obserwacji: 18,2 miesiąca

Stabilny profil bezpieczeństwa leku
Forxiga® u pacjentów z HFrEF 1,2

Niskie ryzyko niedoboru płynów i/lub hipotensji*
Niskie ryzyko zdarzeń nerkowych
Niskie ryzyko ZUM
Zmniejszone ryzyko hiperkaliemii
(nie jest wymieniona w ChPL)

Częstość występowania epizodów poważnej
hipoglikemii w badaniu DAPA‑HF była taka
sama w grupie FORXIGA i w grupie placebo.
Obserwowano je wyłącznie u pacjentów
z cukrzycą typu 23

Zobacz referencje

DAPA‑HF: wybrane dane dotyczące bezpieczeństwa FORXIGA3

Istotne AE
Zmniejszenie
objętości
płynów
ustrojowych
Nerkowe AE
Złamania
Amputacja
Poważna
hipoglikemia†
Cukrzycowa
kwasica
ketonowa
AE
prowadzące
do
przerwania
leczenia (%)
FORXIGA 10 mg (n = 2368)
7,5
6,5
2,1
0,5
0,2
0,1
4,7
Placebo (n = 2368)
6,8
7,2
2,1
0,5
0,2
0,0
4,9

W poprzednich badaniach leczono 2,5 mln pacjentów

z cukrzycą typu 2 w >90 krajach4

Zastosowanie

Forxiga®

możne być łatwo dołączona
do dowolnego schematu leczenia HF1,2

Przedstawiona tabletka preparatu FORXIGA nie jest rzeczywistej wielkości.

Można podawać:

Razem z wcześniejszym
leczeniem HF oraz
diuretykami

Zaleca się ostrożność u pacjentów, u których obniżenie
ciśnienia tętniczego spowodowane przez dapagliflozynę
może stanowić ryzyko, np. u pacjentów stosujących leki
hipotensyjne z niedociśnieniem w wywiadzie lub
u pacjentów w podeszłym wieku.

Z lekami często
stosowanymi w chorobach
S‑N oraz w T2D

Do często stosowanych leków w chorobach
układu S‑N należą leki przeciwpłytkowe i statyny;
a do często stosowanych leków przeciwhiperglikemicznych
należą metformina, SU, DPP4i, GLP1 i insulina.

Możliwość inicjacji
terapi przy eGFR*
≥ 25 ml/min/1,73 m2

Istnieją jedynie ograniczone doświadczenia
ze stosowaniem dapagliflozyny w leczeniu NS
u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (GFR
<30 ml /min). Dapagliflozynę należy stosować
ostrożnie u tych pacjentów.

Działanie

FORXIGA® może wpływać na szereg
funkcji fizjologicznych, co może
poprawić punkty końcowe związane
z niewydolnością serca.1–4

Zmniejszenie aktywności
współczulnej
Zmniejszenie obciążenia
wstępnego serca
Zmniejszenie obciążenia
następczego serca
Zobacz referencje
Rozwiń referencje
Logo NWK Light
Wprowadzony PWZ jest nieprawidłowy
Nie zaznaczono wymaganej zgody

Niniejszy serwis skierowany jest do lekarzy. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.