Personalizuj tematy

Pokazuj lub ukrywaj interesujące Cię tematy na stronie głównej

Strefa wiedzy

Strefa produktowa

Edukacja pacjenta

Konferencje

Wideo

Kalendarz


Wybierz serwis


Rozwiń tagi

NEWSLETTER

Brilique® 60 mg jest już dostępny w Polsce dla pacjentów po 12 miesiącach po zawale mięśnia sercowego z wysokim ryzykiem SN

Pacjenci po zawale serca stanowią grupę ryzyka kolejnych zdarzeń niedokrwiennych, w tym zgonu SN. W celu zmniejszenia ryzyka zdarzeń niedokrwiennych, w tym zgonu po zawale zaleca się podwójną terapię przeciwpłytkową (np. BRILIQUE® 60 mg 2 x dziennie + niska dawka ASA).

Badanie PRECLUDE II miało na celu ocenę połączonego wpływu czynników ryzyka za pomocą rejestrów ogólnokrajowych, aby określić, w jaki sposób różne kombinacje tych czynników wpływają na częstość nawracających zdarzeń niedokrwiennych i krwawień.

Badanie oparto na danych z rejestru SWEDEHEART*. Badana populacja składała się ze 100 879 pacjentów przyjętych z powodu zawału serca i leczonych inwazyjnie w latach 2006–2014, u których można było ustalić status czynnika ryzyka. Mediana obserwacji wynosiła 3,6 roku. Pierwszorzędowy złożony punkt końcowy obejmował zgon SN, zawał serca lub udar mózgu, wtórne wyniki obejmowały hospitalizację z powodu poważnego krwawienia.

Następujące czynniki były oceniane w zakresie ich wpływu na zdarzenia niedokrwienne i krwawienia:

  • wiek ≥65 lat
  • choroba wielonaczyniowa tętnic wieńcowych
  • przewlekła choroba nerek: eGFR <60 ml/ min/ 1,73 m2
  • cukrzyca
  • wcześniejszy zawał serca
  • wcześniejsze krwawienie

Ponad połowa pacjentów (53,5%) miała dwa lub więcej czynników ryzyka**

U 100 879 pacjentów, którzy mieli zawał serca i byli leczeni inwazyjnie, 20 831 (20,6%) doświadczyło zgonu, zawału lub udaru mózgu podczas mediany obserwacji wynoszącej 3,6 roku; 5 939 pacjentów (5,9%) doświadczyło poważnego krwawienia.

Wszystkie oceniane czynniki ryzyka były związane ze zwiększonym ryzykiem zarówno zdarzeń niedokrwiennych, jak i krwawień. Z każdym dodanym czynnikiem ryzyka występował wyraźny i stopniowy wzrost zapadalności na MACE. W mniejszym stopniu było to również widoczne w przypadku krwawienia.

Obecność wszystkich czynników ryzyka w porównaniu z jednym wiązała się z 5–9-krotnym wzrostem częstości zdarzeń niedokrwiennych oraz 2–4-krotnym wzrostem częstości poważnych krwawień

Biorąc pod uwagę wyniki badania PRECLUDE II proszę zwrócić szczególną uwagę na swoich pacjentów po zawale serca, obciążonych ryzykiem SN, u których warto kontynuować terapię DAPT (BRILIQUE® 60 mg 2 x na dobę + ASA) bez przerwy po 12 miesiącach od zdarzenia.


BRIL/20/06/03_adv

ASA – kwas acetylosalicylowy
*Szwedzki krajowy elektroniczny rejestr pacjentów.
**Dana ta dotyczy czynników ryzyka uwzględnionych w analizie, które nie obejmowały wcześniejszego krwawienia jako czynnika ryzyka.
Lindholm D et al. Combined association of key risk factors on ischaemic outcomes and bleeding in patients with myocardial infarction. Heart 2019; 105: 1175-1181.
Knuuti J et al. European Heart Journal, Volume 41, Issue 3, January 2020; 407-477.

BYĆ MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ TEŻ...
Wprowadzony PWZ jest nieprawidłowy
Nie zaznaczono wymaganej zgody

Niniejszy serwis skierowany jest do lekarzy. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.