Personalizuj tematy

Pokazuj lub ukrywaj interesujące Cię tematy na stronie głównej

Strefa wiedzy

Strefa produktowa

Edukacja pacjenta

Konferencje

Wideo

Kalendarz


Wybierz serwis


Rozwiń tagi

NEWSLETTER

Brilique Logo

Wysokie ryzyko incydentów niedokrwiennych u pacjentów po wcześniejszym zawale nie jest ograniczone do zmian stentowanych.

W ramach badania PRECLUDE I wg rejestru SWEDEHEART* analizowano przypadki ponownego zawału oraz ich związku ze zmianami uprzednio stentowanymi. Badanie PRECLUDE I oceniało tylko ponowny zawał, a nie zdarzenia MACE (poważne zdarzenia niedokrwienne).

SSpośród 44 332 pacjentów analizowanych w badaniu PRECLUDE I w okresie, którego mediana wynosiła 3,2 lata, a u których przeprowadzono koronarografię z racji podejrzenia zawału serca – 3464 pacjentów doświadczyło ponownego zawału; u 1243 pacjentów zawał powstał w wyniku niedrożności naczynia, uprzednio stentowanego, natomiast 1566 ponownych zawałów było zdarzeniami, których nie udało się zaklasyfikować do grupy stentowanej lub niestentowanej.

Ryzyko ponownego zawału w niezmienionym uprzednio naczyniu wieńcowym było 2 x wyższe niż ryzyko związane ze zmianą leczoną wcześniej przy pomocy PCI.


wykres zawałów


Celem profilaktyki wtórnej po zawale powinno więc być zapobieganie progresji choroby wieńcowej,
a nie tylko zdarzeniom SN związanym ze stentowaną zmianą.


Biorąc pod uwagę wyniki badania PRECLUDE I, proszę zwrócić szczególną uwagę na chorych po zawale
serca, z rozsianą wielonaczyniową chorobą tętnic wieńcowych, u których warto kontynuować terapię
DAPT (BRILIQUE® 60 mg 2 x dobę + ASA)
bez przerwy po 12 miesiącach od zdarzenia.


BRIL/20/05/09_adv

ASA – kwas acetylosalicylowy.
* szwedzki krajowy elektroniczny rejestr pacjentów
** Oszacowano z wykorzystaniem metody Kaplana-Meiera (KM) z odcięciem dla innych rodzajów zawału lub końca okresu obserwacji.
1. Varenhorst C i wsp. J Am Heart Assoc 2018; 7. 2. Bansilal S et al. J Am Coll Cardiol 2018; 71: 489–496

Logo NWK Light
Wprowadzony PWZ jest nieprawidłowy
Nie zaznaczono wymaganej zgody

Niniejszy serwis skierowany jest do lekarzy. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.